Coolgradient signs manifest for an integrated approach on sustainable digitization

‘Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering’ roept overheid op tot integrale aanpak duurzame digitalisering

 • Nationale aanpak moet Nederland internationaal koploper duurzame digitalisering maken
 • Nieuwe coalitie wil langetermijnvisie en kortermijnactie om duurzamer te digitaliseren
 • Integrale aanpak moet oplossing bieden voor versnipperd overheidsbeleid op het raakvlak van de twee grote transities van digitalisering en verduurzaming.

 

Amsterdam, 18 oktober 2022 – De ‘Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering’ (NCDD) biedt minister Adriaansens (EZK) vandaag een manifest aan dat aanzet tot het maken van een integrale aanpak voor duurzame digitalisering. Door het  ontwikkelen en toepassen van digitale technologieën en data, met oog voor het inpassen van digitale infrastructuur en het bestrijden van klimaatverandering, andere negatieve milieueffecten en impact op grondstoffen, moet Nederland internationaal duurzaam digitaal koploper worden. De coalitie van ruim 70 organisaties wil hiervoor samen met overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en inwoners, bestaande kansen verzilveren, knelpunten oplossen en een routekaart ontwikkelen. Zo moet de transitie naar een duurzame digitale infrastructuur worden versneld en de ecologische footprint van ons digitale systeem worden geminimaliseerd.

De nieuwe coalitie komt voort uit het Amsterdam Economic Board initiatief ‘LEAP’. Samen met ECP | Platform voor de Informatiesamenleving en de Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA) wordt in publiek-private samenwerking verder gewerkt aan de fundamenten van Nederland als internationaal duurzaam digitaal koploper.

 

Knelpunten en aanbevelingen bij duurzame digitalisering

De coalitie identificeert zes knelpunten en beveelt oplossingen aan. Deze moeten de basis vormen voor een ‘Routekaart Duurzame Digitalisering’. Zo is er momenteel sprake van incoherent en versnipperd overheidsbeleid, een gebrek aan cijfers om integraal op te sturen, gebrekkige wetgeving, versnipperde kennisontwikkeling en innovatie, en ontbreekt het aan een eerlijk Europees speelveld.
Om deze knelpunten op te lossen draagt de coalitie aanbevelingen aan:

 • Eenduidig eigenaarschap in de vorm van één coördinerend ministerie
 • Meer op data sturen om inzicht te krijgen om de optimale afwegingen te maken op het raakvlak van digitalisering en duurzaamheid
 • Aanpassing nodig van (bestaande) (transitie)wet- regelgeving die ervoor zorgen dat duurzame keuzes vanzelfsprekend gemaakt worden
 • Een kennisoffensief dat zorgt voor tools, kennis en mensen
 • Zal toegang tot innovatie laagdrempeliger moeten worden, met een focus op integratie van het energiesysteem en digitale systeem, met speciale aandacht voor software, hardware en dataverwerking
 • Ook zal Nederland nog zichtbaarder moeten worden in het Europese gesprek over duurzame digitalisering.

“De klok tikt door. Digitalisering is een essentieel onderdeel van verduurzaming en de digitalisering moet ook duurzaam zijn. Onze coalitie weet als geen ander welke kansen er zijn, maar ook welke knelpunten we moeten oplossen. Dat kunnen we niet zonder deze regering. Het is tijd voor collectieve daadkracht.”, aldus Eske van Egerschot-Montoya Martinez, Kwartiermaker van de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering.

 

Verduurzaming digitalisering essentieel in behouden koppositie Nederland

Digitalisering speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen van economische veerkracht en weerbaarheid. Nu en in de toekomst. Daarnaast vormt het een sleutel in het versnellen van economische en ecologische verduurzaming. Waar Nederland momenteel een vierde positie in de EU-kopgroep bekleedt, moet het verder verduurzamen van digitalisering deze positie voor de toekomst veiligstellen en verder uitbouwen.

“De digitale sector is de afgelopen jaren heel actief en succesvol geweest op het thema duurzaamheid. We hebben grote efficiencyverbeteringen laten zien op het gebied van energie en grondstoffen. Om dat in de toekomst te blijven doen, moeten we een tandje bijschakelen en samenwerken met de hele keten. De nieuwe coalitie gaat ons daarbij helpen”, aldus Lotte de Bruijn, directeur NLdigital.

 

Over de NCDD

De NCDD (Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering) komt voort uit het Amsterdam Economic Board initiatief ‘LEAP’. Samen met ECP | Platform voor de Informatiesamenleving en de Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA) werken zij, in een publiek-private coalitie van ruim 70 organisaties vanuit overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en inwoners, aan de fundamenten van Nederland als internationaal duurzaam digitaal koploper.

Text in english

‘National Coalition Sustainable Digitization’ calls on the government to adopt an integrated approach to sustainable digitization

 • National approach should make the Netherlands an international leader in sustainable digitization
 • New coalition wants long-term vision and shorter-term action to digitize more sustainably
 • An integrated approach must provide a solution for fragmented government policy at the intersection of the two major transitions of digitization and sustainability.

 

Amsterdam, October 18, 2022 – The ‘National Coalition for Sustainable Digitization’ (NCDD) today presents Minister/ secretary Adriaansens (EZK) with a manifesto that encourages an integrated approach to sustainable digitization. By developing and applying digital technologies and data, incorporating digital infrastructure and combating climate change, other harmful environmental effects and impact on raw materials, the Netherlands must become an international sustainable digital frontrunner. To this end, the coalition of more than 70 organizations wants to capitalize on existing opportunities, solve bottlenecks and develop a roadmap together with the government, businesses, knowledge institutions and residents. For example, the transition to a sustainable digital infrastructure must be accelerated and the ecological footprint of our digital system must be minimized.

The new coalition results from the Amsterdam Economic Board initiative ‘LEAP’. Together with ECP | Platform for the Information Society and the Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA) will continue to work in public-private partnership on the foundations of the Netherlands as an international sustainable digital frontrunner.

 

Bottlenecks and recommendations in sustainable digitization

The coalition identifies six bottlenecks and recommends solutions. These should form the basis for a ‘Sustainable Digitization Roadmap’. For example, there is currently an incoherent and fragmented government policy, a lack of figures for integral management, inadequate legislation, fragmented knowledge development and innovation, and an absence of a level European playing field.

To solve these bottlenecks, the coalition makes recommendations:

 • Unambiguous ownership in the form of one coordinating ministry
 • Focus more on data to gain insight into making optimal trade-offs at the interface between digitization and sustainability
 • Amendments required to (existing) (transition) legislation that ensures that sustainable choices are made as a matter of course
 • A knowledge offensive that provides tools, knowledge and people
 • Access to innovation will have to become more accessible, with a focus on the integration of the energy system and digital system, with particular attention to software, hardware and data processing
 • The Netherlands will also have to become even more visible in the European conversation about sustainable digitization.

“The clock is ticking. Digitization is an essential part of sustainability and digitization must also be sustainable. Our coalition knows better than anyone what opportunities there are and what bottlenecks we need to solve. We can’t do that without this government. It is time for collective decisiveness,” said Eske van Egerschot-Montoya Martinez, Quartermaster of the National Coalition for Sustainable Digitization.

 

Sustainability of digitization is essential in maintaining the Netherlands’ leading position

Now and in the future, digitization plays a vital role in developing economic resilience and resilience. It is also a key to accelerating economic and ecological sustainability. Where the Netherlands currently occupies the fourth position in the EU leading group, making digitization more sustainable should secure and further expand this position for the future.

“The digital sector has been very active and successful in sustainability in recent years. We have shown major efficiency improvements in energy and raw materials. To continue to do so in the future, we need to step up a gear and work together with the entire chain. The new coalition will help us with that,” said Lotte de Bruijn, director of NLdigital.

 

About the NCDD

The NCDD (National Coalition Sustainable Digitization) stems from the Amsterdam Economic Board initiative ‘LEAP’. Together with ECP | Platform for the Information Society and the Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA) they are working on the foundations of the Netherlands as an international sustainable digital frontrunner in a public-private coalition of more than 70 organizations from government, business, knowledge institutions and residents.

More to explorer